OXYMORON - Alexej Musátov • Klub Újezd

pořadatel výstav

Ateliér Papaemama

Program:

ÚJEZD:25

- výstava fotografií z historie Klubu Újezd

od 15.12.2020


OXYMORON - Alexej Musátov

 

Autor: Alexej Musátov
Termín: 27.8. - 27.10. 2010
Vernisage: 30.8. 2010 v 19:00 hodin

 

 

Od první osoby:
Když se mne lidé ptají, kdo z významných osobností fotografie na mne měl největší vliv, já obvykle odpovídám vyhýbavě, že neznám na tuto otázku jednoznačnou odpověď. A je to opravdu tak.

Všechny mé práce v sobě nesou rukopis těch, kteří na mě učinili dojem. Mimochodem tento dojem opět není jednoznačný, neboť lidské city jsou mnohostranné. Navíc musím mít na paměti všechny mé práce, které vznikly pod vlivem literárního, filmového nebo divadelního díla. Ta všechna mohou svou dynamikou zapůsobit na fotografovu práci daleko intenzivněji než statický obrázek. A není pochyb, že já nejsem výjimkou. Obrazy, zvuky a různé životní zážitky nás ovlivňují v průběhu celého života, mění naše vnímání a postoje, to je nesporné. Hlavní snahou je nedovolit jim, abyste se stali jejich rukojmím a zachovat si svou vlastní osobitost. Zůstat sám sebou.

 

Práce, které spojuje název [OXYMORON], jsou kolekcí, představující fotografie, které nenastaly v obyčejném životě, ale jsou mou výzvou pro publikum. Někteří diváci zůstanou pod vlivem stereotypního myšlení. Druhé má výzva pozmění. Poslední třetina publika je se mnou solidární od samého začátku. Tito diváci se spolu se mnou domnívají, že my všichni vytváříme stereotypy a proto je také, kdykoli se nám zachce, můžeme bourat. V každém případě já velmi doufám, že mé obrazy vzbudí emoce. Představuji práce, které nejsou spojeny společnou myšlenkou. Mým cílem je vyvolat pocity. Není důležité, zdali pouze pozitivní. Hlavně, aby alespoň na deset minut člověk vyšel ze svého každodenního všedního života a zůstal stát zasažen novým prožitkem.

 

Zde vystavené práce vznikaly pod dojmem mé životní filozofie a pochází z posledních čtyř roků mého fotografování. Až v letech 2009 a 2010 jsem je zpracovával. Některé z nich, byly původně pouze studiemi, jednoduchými náčrty. Vystavovat je všechny společně jsem se rozhodl v roce 2009, kdy jsem se přestěhoval do Prahy.»

 

----------------------------------------------------------------

From the first person:

 

"When I was asked, which masters of photography have created an impression on me, I've replyed evasively, that I have no the right answer. And it is almost the truth, because all of my prints took a part of their images, who've made an impression upon me. By the way that kind impression could be a many-sided one just because the human feelings are many-sided as well. But we have to keep in mind also all the images which could be based on the literature, movies or any other perfomances. They can make the photographer work even harder than a static images. And no doubt, I'm not the exclusion. Images, sounds and actions are surrounding us influence us during all our life, changing our perception and attitude and it's pretty hard to deny it. The main goal is not to allow to let them to make you their hostage and keep (or even try to keep) your personality. Just to bee yourself.

 

The finprints being united with [OXYMORON] title, are a number of images, which could not be combined during the "normal" life, but I pose a challenge for the audience. Somebody will say under the power of stereotypes, others will change their minds about them, and thirds were with me right from the beginning, minding, that all of us creating that stereotypes and that's why we can destroy them whenever we want. Anyway I hope that these images will lead to any feelings. I'm dispaying the prints being not concerned with any of the idea right for the challenge and it doesn't matter what sence will they bring to. It's important, that you would just take a little time and leave your usual life for at least 10 minutes with some of new feelings, new conception, new enough for you. These images were formed based on living and philosophic reasonings, being shoted during the last 4 years and being printed in 2009-2010 years. Some of them first were just studies. I've decided to collect all of them as an exhibition just in the year of 2009 while moved to Prague."

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От первого лица:

 

"Когда меня спрашивают о том, кто на Вас произвел наибольшее впечатление из мастеров фотографии, я, обычно, уклончиво отвечаю, что ответа на этот вопрос у меня нет. На самом деле это правда, так как они вобрали и еще получат частичку почерка многих, кто произвел на меня впечатление, при чем это впечатление может быть самым различным, чувства человека многогранны. Однако, не стоит забывать про образы, которые формируются на основе литературы, кино, других действий. Они могут оказывать иногда гораздо более активное влияние на фотографа, чем статичные картинки. Я не исключение. Образы, звуки, события оказывают на нас влияние в течении всей жизни, меняют наше сознание, мироощущение, с этим трудно спорить. Что важно - не стать их заложниками, сохранить (или попытаться сохранить) индивидуальность, остаться самим собой.

 

Работы, объединенные названием [OXYMORON], это набор образов, которые не могут сочетаться в обычной жизни, но зрителям я предлагаю своеборазный вызов. Кто-то останется во власти стереотипов, кто-то изменит свое представление о них, кто-то был солидарен со мной с самого начала и думал, что мы сами создаем стереотипы и раз так, можем их сами и разрушить. В любом случае, я очень надеюсь, что у Вас эти картинки вызовут те или иные чувства. Я показываю не свзанные никакой идеей образы именно с целью вызвать чувства и мне все равно какие. Главное, чтобы хоть на 10 минут человек вышел из повседневной бытовой жизни и остановился с какой-то новой мыслью, свежей для него. Образы, формировались на основе моих философских и жизненных рассуждений, они были сняты на протяжении последних 4-х лет и печатались в 2009-2010 гг. Некоторые из них первоначально были просто этюдами. Собрать их вместе я решил только переехав в Прагу в 2009-ом."

 

 


 • Ujezd_2.jpg
 • Ujezd_1.jpg
 • Ujezd_4.jpg
 • Rám z chaosu
 • PRAHA 21.srpen 1968
 • PLEBEJBOYS
 • Zapomenuté světy
 • ŠUM
 • DONT STOP PHOTOS
 • Galerie NE!
 • Zpráva o Lodži
 • OBRAZY MĚSTA
 • Hrdinové všehomíra
 • SOUL REFLECTION by Romanito
 • Výstava fotografií z Bolivie a Chile - Michal Tománek
 • Běh Modré Vopice - Daniel Navrátil
 • BĚSI II. (PORTRÉTY) - Jakub Štětka Močál
 • MÁMA MELE MASO - Matouš Hrdina
 • OXYMORON - Alexej Musátov
 • BANALITY - Radek Kalhous
 • FLUKTUACE POHLEDŮ - Martina Jirsa
 • ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE - Luděk Vojtěchovský
 • STREETKIDS OF KENYA - Tomáš Kroulík
 • JEDEN SVĚT, JEDEN PŘÍBĚH (One World One Story) - Pavel Šmíd
 • Spolek přátel euthanasie přitvrzuje výkřikem do tmy: ŽIVOT JE KRÁSNÝ!
 • "MOJE RUMUNSKO" - Petr Moško
 • ZAKARPATÍ ANEB JAK KAČAJLO SVÝCH PŘEDKŮ HLEDAL - Petr Šilhánek
 • MOMENTS - Kateřina Knappová
 • DÉCOLLAGE NATURAL - Jakub Štětka Močál
 • HORY SEVERNÍ INDIE – krajina a lidé - Daniel Amcha
 • LETMÉ PODOBY SAMOTY - Jan Adamec
 • MY A NÁŠ SVĚT - Romské děti fotí Smíchov
 • PAPE E MAMA E INDIA - Jan Biggles Hanzlík
 • NA PĚTISTOVCE DO ALP V DOBĚ KRIZE
 • ĎOLÍČEK - Dimír Šťastný a Jan Biggles Hanzlík
 • LUKÁŠ PROKŮPEK
 • JAROSLAV PROKOP